μενού

Φόρμα Υποβολής για Ανέργους 18 έως 24 ετών

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα έληξε

Αν είστε απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, υπολογίστε τα μόριά σας κατεβάζοντας το αρχείο υπολογισμού μορίων που θα βρείτε ΕΔΩ


Αν είστε απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπολογίστε τα μόριά σας κατεβάζοντας το αρχείο υπολογισμού μορίων που θα βρείτε ΕΔΩ

Δικαιολογητικά για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Δικαιολογητικά για απόφοιτους Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ - ΙΕΚ

Περιγράψτε εδώ τη θέση εργασίας που επιθυμείτε

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει :

  • Επιδοτούμενη κατάρτιση διάρκειας ογδόντα (80) για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ έως εκατόν είκοσι (120) ωρών για απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των άνεργων νέων για 380 (ΥΕ-ΔΕ-ΜΔΕ) έως 420 ώρες (ΑΕΙ-ΤΕΙ) σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • Κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα συνάψουν σύμβαση τουλάχιστον 6 μηνών με τον άνεργο με τη λήξη της πρακτικής άσκησης


moria18-24

Παροχές Προγράμματος

Για τον άνεργο :

Επίδομα κατάρτισης 480€ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) έως 720€ (ΥΕ-ΔΕ-ΜΔΕ)

Επίδομα πρακτικής άσκησης 1930€ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ

Επίδομα πρακτικής άσκησης 1520€ για απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ατύχημα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Για την επιχείρηση :

Απασχόληση προσωπικού με μηδενικό κόστος - το προσωπικό αμείβεται και ασφαλίζεται από το πρόγραμμα

Χωρίς περιορισμό για επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε άλλες δράσεις του ΟΑΕΔ

Κάλυψη του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα συνάψουν σύμβαση τουλάχιστον 6 μηνών με τον άνεργο με τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Μοριοδότηση Κριτηρίων Επιλογής Ανέργων
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας

(μέγιστος βαθμός

40 μόρια)

0 - 6 μήνες 1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια
7 - 12 μήνες 6 μόρια + 1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια
13 μήνες και άνω 15 μόρια + 2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και άνω με μέγιστο τα 40 μόρια

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014)

(μέγιστος βαθμός 30 μόρια)

0€ - 12.000€

Τα μόρια υπολογίζονται από το μαθηματικό τύπο :

(24000 – Ε)/800

Όπου Ε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

12.001€ - 18.000€

Τα μόρια υπολογίζονται από το μαθηματικό τύπο :

(18000 – Ε)/400

Όπου Ε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα

18.001€ και άνω 0

Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

(Μέγιστος βαθμός 20 μόρια)

Άνεργοι που δεν εντάχθηκαν σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας 20
Σύνολο Κριτηρίων Επιλογής Μέγιστη βαθμολογία 90 μόρια

VSecurity2

efet

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Τελευταία Νέα

Κύλιση στην Αρχή