μενού

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα καταστούν ικανοί να αναπτύξουν μια ευρεία αντίληψη της σύγχρονης επιχείρησης και του εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντός της κατανοώντας ταυτόχρονα και ευρύτερα το επιχειρησιακό πλαίσιο λειτουργίας της. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν εξηγούν και να κατανοούν την οργάνωση και τη δομή μιας επιχείρησης, να χρησιμοποιούν την κατάλληλη ορολογία και να δίνουν παραδείγματα των εννοιών που σχετίζονται με επιχείρηση. Θα είναι σε θέση να κατανοούν αυτά που διαβάζουν και να ερμηνεύουν την πληροφορία που τους παρουσιάζεται με προφορική, αριθμητική και μορφή διαγράμματος ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς το σχεδιασμό και τον έλεγχό τους. Επίσης θα μπορούν να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν τα δεδομένα, και να εφαρμόζουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες κατάλληλα και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις έννοιες και τις πληροφορίες στον υπολογισμό και την επίλυση απλών προβλημάτων. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις διάφορες επιρροές που ασκούνται σε μια επιχείρηση και σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία, και την οικονομία. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εξηγούν τις θεωρίες και τις πρακτικές που αφορούν το προσωπικό μιας επιχείρησης καθώς και τις επιδράσεις που έχει η πληροφορική και η τεχνολογία σε αυτήν.

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα καταστούν ικανοί να αναπτύξουν μια ευρεία αντίληψη της σύγχρονης επιχείρησης και του εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντός της. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν γεγονότα, να χρησιμοποιούν την κατάλληλη ορολογία και να δίνουν παραδείγματα των εννοιών που σχετίζονται με επιχείρηση. Θα είναι σε θέση να κατανοούν αυτά που διαβάζουν και να ερμηνεύουν την πληροφορία που τους παρουσιάζεται με προφορική, αριθμητική και μορφή διαγράμματος. Επίσης θα μπορούν να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν, να οργανώνουν και να παρουσιάζουν τα δεδομένα, και να εφαρμόζουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες κατάλληλα. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις έννοιες και τις πληροφορίες στον υπολογισμό και την επίλυση απλών προβλημάτων.

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή