μενού

Βασικό Επίπεδο - Enter Basic Full Office

Το πρόγραμμα Enter Basic Full Office είναι ταχύρυθμο και έχει ως στόχο την πλήρη και ουσιαστική κατάρτιση των σπουδαστών στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε βασικό επίπεδο σε ολόκληρη τη σουίτα εφαρμογών Office της Microsoft, καθώς και στις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και του λειτουργικού συστήματος MS Windows

Στο πρόγραμμα Enter Basic Full Office διδάσκονται επτά ενότητες:

  • Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής (διάρκεια 5 ώρες)
  • Χρήση Υπολογιστών & Διαχείριση Αρχείων (MS Windows - διάρκεια 12 ώρες)
  • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word - διάρκεια 15 ώρες)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel - διάρκεια 12 ώρες)
  • Βάσεις Δεδομένων (MS Access - διάρκεια 15 ώρες)
  • Παρουσιάσεις (MS PowerPoint - διάρκεια 9 ώρες)
  • Διαχείριση Πληροφοριών & Επικοινωνίες (MS Internet Explorer & MS Outlook - διάρκεια 12 ώρες)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται παρακολούθηση 80 ωρών διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής

Υλικό (Hardware), Λογισμικό (Software), Δίκτυα (Networks), η Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Καθημερινή Ζωή, Ασφάλεια, Νομοθεσία

Χρήση Υπολογιστών & Διαχείριση Αρχείων

Λειτουργικό Σύστημα, Διαχείριση Αρχείων, Βοηθητικά Εργαλεία (Utilities), Διαχείριση Εκτυπώσεων

Επεξεργασία Κειμένου

Δημιουργία, μορφοποίηση, επεξεργασία, αποθήκευση και εκτύπωση εγγράφων, στήλες, στηλοθέτες, εισαγωγή εικόνων, πίνακες, παραγραφοποιήση και συγχώνευση αλληλογραφίας

Υπολογιστικά Φύλλα

Δημιουργία, μορφοποίηση, επεξεργασία αποθήκευση και εκτύπωση βιβλίων εργασίας, μορφοποίηση κελιών και φύλλων εργασίας, συναρτήσεις SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, ROUND, IF, NOW, TODAY, DATE, σφάλματα, γραφήματα, απόλυτη αναφορά

Βάσεις Δεδομένων

Κατανόηση Βάσεων Δεδομένων, Χρήση της Εφαρμογής MS Access, Πίνακες, Ανάκτηση Πληροφοριών - Ερωτήματα, Φόρμες, Αποτελέσματα - Εκθέσεις, Εκτύπωση, Εξαγωγή Δεδομένων στο MS Excel.

Παρουσιάσεις

Χρήση της εφαρμογής MS PowerPoint, Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης, Κείμενο σε μια Παρουσίαση, Γραφήματα, Γραφικά Αντικείμενα, Εφέ Εναλλαγής Διαφανειών, Εφέ σε κάθε Διαφάνεια, Ενσωμάτωση Ήχου και Video σε μια Παρουσίαση

Διαδίκτυο και Επικοινωνίες

Βασικές αρχές τοπικών (LAN) και απομακρυσμένων (WAN) δικτύων, πρωτόκολλα επικοινωνιών, υπηρεσίες διαδικτύου, ασφάλεια επικοινωνιών, προστασία από ιούς. Επίσης διδάσκεται χρήση του Internet Explorer, εύρεση ιστοσελίδων, αποθήκευση, εκτύπωση, αγαπημένα (σελιδοδείκτες), αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπλέον διδάσκεται δημιουργία και ρύθμιση λογαριασμού e-mail, χρήση του MS Outlook, δημιουργία, ανταλλαγή, μορφοποίηση μηνυμάτων, επαφές, απαντήσεις, προωθήσεις, υπογραφές, ψηφιακά πιστοποιητικά και υπογραφές, κρυπτογράφηση

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή