μενού

Προχωρημένο Επίπεδο – Enter Office Professional

Το πρόγραμμα Enter Office Professional απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη γνώσεις βασικού επιπέδου στη σουίτα εφαρμογών Office της Microsoft και επιθυμούν να  αποκτήσουν προχωρημένες δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν ξεχωριστά, επαγγελματικά αποτελέσματα και να βελτιώσουν κατακόρυφα την παραγωγικότητά τους στο χώρο εργασίας τους.

Στο πρόγραμμα Enter Office Professional διδάσκονται πέντε ενότητες:

  • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word - διάρκεια 18 ώρες)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel - διάρκεια 18 ώρες)
  • Βάσεις Δεδομένων (MS Access - διάρκεια 18 ώρες)
  • Παρουσιάσεις (MS PowerPoint - διάρκεια 10 ώρες)
  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (MS Outlook - διάρκεια 10 ώρες)

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται παρακολούθηση 74 ωρών διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Επεξεργασία Κειμένου - MS Word

Εφαρμογή προχωρημένων τεχνικών μορφοποίησης παραγράφων, κειμένου, στηλών και πίνακα, μετατροπή κειμένου σε πίνακα και αντίστροφα, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, λεζάντες, πίνακες περιεχομένων, ευρετήρια, αναφορές, δημιουργία πεδίων, φορμών, προτύπων, δημιουργία και χρήση μακροεντολών, προχωρημένες τεχνικές συγχώνευσης αλληλογραφίας, χρήση λειτουργιών σύνδεσης και ενσωμάτωσης δεδομένων, αναθεώρηση, κοινή χρήση εγγράφων, πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα, υδατογραφήματα, ενότητες, κεφαλίδες και υποσέλιδα

Υπολογιστικά Φύλλα – MS Excel

Μορφοποίηση υπό όρους, δημιουργία προσαρμοσμένων αριθμητικών μορφών, χειρισμός βιβλίων εργασίας, λογικές, στατιστικές, οικονομικές και μαθηματικές συναρτήσεις, γραφήματα και προχωρημένες τεχνικές μορφοποίησής τους, λίστες, ανάλυση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση δεδομένων, δημιουργία και χρήση σεναρίων, επικύρωση και έλεγχος στοιχείων υπολογιστικών φύλλων, ονομασία περιοχών, δημιουργία και χρήση μακροεντολών και προτύπων, σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων, εισαγωγή και ενσωμάτωση δεδομένων, αναθεώρηση υπολογιστικών φύλλων, συνεργασία με κοινόχρηστα φύλλα εργασίας, ασφάλεια υπολογιστικών φύλλων

Βάσεις Δεδομένων – MS Access

Βασικές έννοιες ανάπτυξης και χρήσης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, δημιουργία βάσης δεδομένων, προχωρημένες τεχνικές δημιουργίας πινάκων, δημιουργία πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ πινάκων, σχεδίαση και χρήση ερωτημάτων δημιουργίας πίνακα, ενημέρωσης, διαγραφής και προσθήκης δεδομένων, χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, παραμέτρων και υπολογισμών, χρήση στοιχείων ελέγχου και δευτερευουσών φορμών, δημιουργία στοιχείων ελέγχου για υπολογισμούς σε εκθέσεις – αναφορές, εισαγωγή δευτερεύουσας έκθεσης – αναφοράς και βελτίωση της εμφάνισης μιας έκθεσης, δημιουργία και χρήση μακροεντολών, σύνδεση, εισαγωγή και ενσωμάτωση δεδομένων

Παρουσιάσεις – MS PowerPoint

Κατανόηση των παραγόντων που αφορούν το ακροατήριο, τον τόπο διεξαγωγής της παρουσίασης και πώς αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τη σχεδίαση της παρουσίασης, δημιουργία και τροποποίηση προτύπων, μορφοποίηση φόντου διαφανειών, χρήση ενσωματωμένων εργαλείων σχεδίασης και εικόνας, εφαρμογή μορφοποιήσεων προχωρημένου επιπέδου σε γραφήματα, καθώς και δημιουργία και τροποποίηση διαγραμμάτων, εισαγωγή ταινίας και ήχου και χρήση κίνησης, σύνδεση, ενσωμάτωση, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων, εργασία με προσαρμοσμένες προβολές, εφαρμογή ρυθμίσεων για την προβολή μιας παρουσίασης και έλεγχος της προβολής της παρουσίασης

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο - MS Outlook

Δημιουργία και αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία και διαχείριση υπογραφής και άλλων πληροφοριών επαφής, διαχείριση επισυναπτόμενων ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμόρφωση ρυθμίσεων βαθμού ασφαλείας και σπουδαιότητας, διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφάλειας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμόρφωση επιλογών παράδοσης προβολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία συναντήσεων, συσκέψεων και συμβάντων, αποστολή αιτημάτων για συσκέψεις ενημέρωση, ακύρωση, και απάντηση σε αιτήματα συσκέψεων, προσαρμογή ρυθμίσεων ημερολογίου, κοινή χρήση ημερολογίου με άλλους, προβολή άλλων ημερολογίων, δημιουργία εργασιών, τροποποίηση εργασιών και σήμανση εργασιών ως ολοκληρωμένες, εργασία με ανατεθειμένες εργασίες, δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή επαφών, τροποποίηση και χρήση μιας ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας, χρήση μιας ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας ως αυτόματη υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία και τροποποίηση λιστών διανομής, δημιουργία ενός δευτερεύοντος βιβλίου διευθύνσεων, κατηγοριοποίηση αντικειμένων του MS Outlook ανά χρώμα, δημιουργία και διαχείριση αρχείων δεδομένων του MS Outlook, οργάνωση φακέλων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντοπισμός αντικειμένων στο MS Outlook χρησιμοποιώντας τη λειτουργία της αναζήτησης, δημιουργία και τροποποίηση κανόνων για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή