μενού

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες διαθέσιμες λειτουργίες μιας εφαρμογής CADμε σκοπό τη δημιουργία, τη διαχείριση και την επεξεργασία αντικειμένων ή στοιχείων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν επίσης να τροποποιούν τις ιδιότητες των αντικειμένων αυτών και να εκτελούν ενέργειες σχετικές με εκτυπώσεις και εξαγωγή των δεδομένων. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν ορισμένες από τις πιο προχωρημένες λειτουργίες των εφαρμογών CAD όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές

 Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων

Δεν απαιτούνται κάποιες προηγούμενες γνώσεις στο αρχιτεκτονικό - μηχανολογικό σχέδιο. Επιθυμητή η γνώση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ

Αριθμός ωρών εκπαίδευσης: 30

Συνοπτική Περιγραφή Σεμιναρίου

 • Άνοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής CAD.
 • Άνοιγμα ενός, περισσοτέρων σχεδίων.
 • Δημιουργία ενός νέου σχεδίου.
 • Καθορισμός σχεδιαστικών μονάδων μετρικό σύστημα (metric), αγγλοσαξονικό σύστημα (imperial).
 • Καθορισμός ορίων σχεδίου/κανάβου (drawing limits)
 • Καθορισμός, εμφάνιση κανάβου (grid) και ενεργοποίηση βηματικής έλξης (snap).
 • Δημιουργία σχεδίου βασισμένου σε υπάρχον πρότυπο.
 • Αποθήκευση σχεδίου ως πρότυπο.
 • Αποθήκευση σχεδίου σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο δίσκο.
 • Αποθήκευση σχεδίου με άλλο όνομα.
 • Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών σχεδίων.
 • Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών εργαλείων.
 • Κλείσιμο ενός σχεδίου.
 • Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας.
 • Χρήση εργαλείων μεγέθυνσης / σμίκρυνσης προβολής (zoom).
 • Δημιουργία ονομασμένων/αποθ ηκευμένων όψεων/προβολών, ορισμός και ανάκλησή τους.
 • Χρήση του εργαλείου μετακίνησης (pan tool).
 • Χρήση των εργαλείων επανασχεδίασης (redraw) και επαναδημιουργίας / ενημέρωσης (regen/update).
 • Δημιουργία στρώσεων / επιπέδων (layers/levels) και ορισμός ιδιοτήτων.
 • Μεταβολή των ιδιοτήτων μιας στρώσης / ενός επιπέδου.
 • Καθορισμός ενεργής / τρέχουσας στρώσης / επιπέδου.
 • Μεταβολή κατάστασης στρώσης / επιπέδου : ορατό (on), μη ορατό (off), παγωμένο (freeze), ξεπαγωμένο (thaw), κλειδωμένο (lock), ξεκλείδωτο (unlock).
 • Εξαγωγή σχεδίου σε άλλη μορφή αρχείου: .dxf, .dwg, .wmf, .dwf/.pdf
 • Εισαγωγή ενός αρχείου τύπου .dxf, .dwf σε ένα σχέδιο.
 • Εφαρμογή συστήματος συντεταγμένων: απόλυτες, σχετικές, ορθογώνιες, πολικές συντεταγμένες.
 • Σχεδίαση γραμμής, ορθογωνίου, πολύγραμμου (polyline/smartline).
 • Σχεδίαση τόξου, πολυγώνου, κύκλου, έλλειψης, δακτυλίου (donut).
 • Σχεδίαση καμπύλης παρεμβολής / σημείων (spline/point curve).
 • Δημιουργία διαγράμμισης (hatch).
 • Διαίρεση αντικειμένων σε ίσα τμήματα ή ίσες αποστάσεις.
 • Χρήση εργαλείων έλξης σε αντικείμενα (osnap - snapping tools).
 • Επιλογή ενός - πολλών αντικειμένων.
 • Χρήση εργαλείων επιλογής: ορθογώνιο επιλογής, γραμμή επιλογής (window/fence).
 • Χρήση λαβών (grips / handles).
 • Επιλογή με βάση την ιδιότητα ή τη στρώση / επίπεδο.
 • Αντιγραφή αντικειμένων εντός του ίδιου σχεδίου, μεταξύ σχεδίων, σαν μεμονωμένα αντικείμενα, σαν μπλοκ.
 • Μετακίνηση αντικειμένων εντός του ίδιου σχεδίου, μεταξύ σχεδίων.
 • Διαγραφή αντικειμένων.
 • Περιστροφή αντικειμένων.
 • Αλλαγή κλίμακας αντικειμένων.
 • Κατοπτρισμός (mirror) αντικειμένων
 • Τέντωμα (stretch) αντικειμένων
 • Παράλληλη μετατόπιση/αντιγραφή (offset / copy parallel) αντικειμένων.
 • Δημιουργία πολλαπλής αναπαραγωγής (arrays/patterns) αντικειμένων.
 • Ξάκρισμα/ψαλίδισμα (trim) αντικειμένων με τη χρήση άλλων αντικειμένων.
 • Διάσπαση (break)/επιμέρους διαγραφή αντικειμένων.
 • Διάλυση (explode) σύνθετων αντικειμένων στα απλούστερά τους συνθετικά.
 • Επέκταση (extend), επιμήκυνση αντικειμένων.
 • Εφαρμογή πλαγιότμησης (chamfer).
 • Εφαρμογή στρογγύλευσης (fillet).
 • Επεξεργασία πολυγράμμων/σύνθετων αντικειμένων.
 • Μετατροπή αντικειμένων σε πολύγραμμα/ σύνθετα αντικείμενα.
 • Μέτρηση αποστάσεων, γωνιών. Μέτρηση εμβαδών.
 • Αλλαγή των ιδιοτήτων στρώσης/επιπέδου αντικειμένων.
 • Ταίριασμα ιδιοτήτων μεταξύ αντικειμένων.
 • Καθορισμός, αλλαγή τύπου/στυλ γραμμής (linetype/linestyle), πάχους γραμμής (lineweightκαι χρώματος αντικειμένων.
 • Εισαγωγή, επεξεργασία κειμένου.
 • Δημιουργία, καθορισμός, επεξεργασία στυλ κειμένου (text styles)
 • Αλλαγή στυλ, γραμματοσειράς σε αντικείμενα κειμένου.
 • Προσθήκη διαστάσεων (dimensions).
 • Δημιουργία, καθορισμός, επεξεργασία στυλ διαστάσεων.
 • Αλλαγή στυλ, γραμματοσειράς σε αντικείμενα διαστάσεων .
 • Εισαγωγή γεωμετρικής ανοχής.
 • Δημιουργία μπλοκ / κελυφών (blocks / cells).
 • Εισαγωγή μπλοκ / κελυφών σε σχέδιο.
 • Δημιουργία "αποθηκευμένου" μπλοκ (wblock).
 • Δημιουργία βιβλιοθήκης συμβόλων (cell library / DesignCenter Blocks).
 • Δημιουργία, επεξεργασία χαρακτηριστικών (attributes / tags) μπλοκ / κελυφών.
 • Εισαγωγή αντικειμένων, αρχείων από βιβλιοθήκη.
 • Εξαγωγή χαρακτηριστικών μπλοκ / κελυφών για τη δημιουργία λίστας μερών / εξαρτημάτων (parts list).
 • Ενσωμάτωση / σύνδεση (embed / link) αρχείου και εμφάνισή του σαν ένα αντικείμενο.
 • Προσθήκη υπερσύνδεσης σε αντικείμενο.
 • Διαχείριση του χώρου μοντέλου (model space / design model) και του χώρου χαρτιού (paper space / sheet model).
 • Δημιουργία, χρήση και τροποποίηση των διατάξεων εκτύπωσης (layouts / sheet models).
 • Δημιουργία, διαχέιριση και αλλαγή κλίμακας διαφορετικών παραθύρων απεικόνισης (viewports / views).
 • Προσθήκη υπομνήματος σχεδίου (title blocks.
 • Επιλογή εκτυπωτή / σχεδιογράφου.
 • Προσθήκη και χρήση στυλ εκτύπωσης (plot style table / pen table).
 • Εκτύπωση ολόκληρου, τμήματος ενός σχεδίου υπό κλίμακα, προσαρμογή σε μέγεθος σελίδας.
   

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε χρήστες που γνωρίζουν ήδη να σχεδιάζουν σε 3 διαστάσεις και επιθυμούν να μάθουν πώς δημιουργούνται τρισδιάστατες παρουσιάσεις και φωτορεαλιστικά μοντέλα. Θα εξοικειωθούν με έννοιες όπως ο φωτισμός, η δημιουργία και διαχείριση υλικών, η προσθήκη εικπονων σε μοντέλο και η φωτορεαλιστική απόδοση με όλες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται.

Στο σεμινάριο παρέχονται όλες οι γνώσεις και αναλύονται όλα τα εργαλεία που διαθέτει το πρόγραμμα για τον φωτισμό, τη δημιουργία απόψεων, την προσθήκη υλικών και τη φωτοραλιστική απόδοση.


Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 20 ώρες

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Πολύ καλή γνώση σχεδίασης σε 2 διαστάσεις

 

Συνοπτική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 

 • Εισαγωγή στην τρίτη διάσταση και τα συστήμτα συντεταγμένων
 • Γενικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων από δισδιάστατα σχήματα
 • Σχεδιαστικές απόψεις και αξονομετρική απεικόνιση
 • Σχεδίαση στο χώρο, σύνθεση σημείων, φίλτρα
 • Δημιουργία, επεξεργασία και τροποποίηση στερεών
 • Τρισδιάστατες γραμμές, πολυεδρικές επιφάνειες
 • Ορθές προβολές, προοπτική απεικόνιση
 • Χώρος μοντέλου και χαρτιού
 • Φωτορεαλιστικές απόψεις
 • Φωτισμός - απλές και φωτομετρικές πηγές - σκίαση
 • Υλικά: επιλογή, αντιστοίχιση, δημιουργία και τροποποίηση
 • Δημιουργία και τροποποίηση βιβλιοθηκών υλικών
 • Ρύθμιση προβολής υλικών
 • Ρύθμιση περιβάλλοντος, Ήλιος και Ουρανός
 • Ειδικά εφέ - ρυθμίσεις - υπόβαθρα κ.λ.π.
 • Δημιουργία διακοσμητικών αντικειμένων
 • Ειδικές τεχνικές φωτορεαλισμου - εκτύπωση

Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος


Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το βασικό επίπεδο του 3DS Max Design είναι απαραίτητο σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, διακοσμητές, γραφίστες, σχεδιαστές, διαφημιστές, καθώς και σε όσους θέλουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους σε τρισδιάστατο περιβάλλον παράγοντας εικόνες και video με όμορφο αισθητικά τελικό αποτέλεσμα.

 

Διδάσκονται:

 • Οι βασικοί τρόποι μοντελοποίησης κτηρίων, κατασκευών και αντικειμένων οποιασδήποτε μορφής, ξεκινώντας είτε από το μηδέν με οδηγό την φαντασία είτε μέσω αντιγραφής από κάποιο υπάρχον σκίτσο ή εικόνα, είτε (σύνηθες στην περίπτωση των κτηρίων) από ήδη υπάρχοντα σχέδια (AutoCAD, Inventor κλπ.).
 • Η δημιουργία από την αρχή τρισδιάστατων αντικειμένων και μεθοδολογία μετατροπής από δισδιάστατα σχέδια σε τρισδιάστατα.
 • Η διαχείριση καμερών (με ρεαλιστικές ιδιότητες) για την απεικόνιση του μοντέλου.
 • Η εφαρμογή φωτισμού με μεθοδολογία που μιμείται την πραγματικότητα σε εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες, ημέρα και νύχτα.
 • Η χρήση ετοίμων υλικών από βιβλιοθήκη και δημιουργία νέων για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος.
 • Οι μέθοδοι προσομοίωσης ρεαλιστικών υλικών (γυαλί, ξύλο, πλακάκια, μέταλλο, καθρέφτης κτλ.).
 • Η δημιουργία συνθέσεων με τη χρήση εδάφους και ουρανού (ή άλλου περιβάλλοντος) στη σκηνή.
 • Η δημιουργία φωτογραφιών (στατικών εικόνων) από οποιαδήποτε άποψη της σκηνής ή βίντεο με περιήγηση της κάμερας μέσα στη σκηνή.

Διάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Η διάρκεια του σεμιναρίου φωτορεαλισμού με 3DS Max είναι 50 ώρες και απευθύνεται σε όσους έχουν γνώσεις σχεδίασης 2 και 3 διαστάσεων

Συνοπτική Περιγραφή Σεμιναρίου


 

Εξερεύνηση 3d studio max

Το περιβάλλον

 • Μενού, Πλαίσια διαλόγου, Ρυθμίσεις
 • Οθόνη σχεδίασης
 • Διαχείριση της οθόνης σχεδίασης
 • Απόψεις
 • Διαχείριση αρχείων

Βασικές αρχές σχεδίασης 

 • Εργαλεία επιλογής αντικειμένων
 • Layers
 • Χρήση των εργαλείων:
 • Move
 • Rotate
 • Scale
 • Manioulate
 • Copy
 • Mirror
 • Align
 • Array
 • Snap
 • Trasform Type - Ins
 • Οργάνωση και διαχείριση αντικειμένων
 • Εφαρμογές

 

Μοντελοποίηση αντικειμένων

 • Δημιουργία σχημάτων (shapes) και μετατροπή τους σε όγκους
 • Δημιουργία και επεξεργασία πολυεδρικών επιφανειών
 • Παραμετρικά εργαλεία σχεδίασης
 • Τροποποίηση δισδιάστατων αντικειμένων.
 • Τροποποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων.
 • Δημιουργία κατασκευαστικών αντικειμένων.
 • Δημιουργία οργανικών σχημάτων με καμπύλες και επιφάνειες NURBS
 • Πεδία Δυνάμεων (Space Warps) kαι Σωματίδια (Particle Systems)
 • Εφαρμογές

Διαμορφωτές

 • Bend
 • Taper
 • Twist
 • Skew
 • Stretch
 • Noise
 • Ripple
 • Wave
 • Lattice
 • Shell
 • Εφαρμογές

Λογικές πράξεις

 • Union
 • Subtract
 • Intersect
 • Εφαρμογές

 

Εργασία με υλικά και απεικονίσεις.

 • Σχεδίαση υφών.
 • Χαρτογράφηση υφής.
 • Χρήση του Material Editor.
 • Εργασία με τον Material Editor Browser.
 • Χρήση υλικών και καναλιών.
 • Εφαρμογές

Δημιουργία κίνησης.

 • Έλεγχος κίνησης.
 • Εργασία με την προβολή Track.
 • Εργασία με ελεγκτές και περιορισμούς.
 • Εργασία με τον επεξεργαστή Dope Sheet.
 • Εργασία με τις ιεραρχίες.
 • Ρύθμιση της κίνησης με τον επεξεργαστή καμπύλων
 • Εφαρμογές

Προσθήκη φώτων.

 • Χρήση τυπικών φώτων.
 • Χρήση προχωρημένου φωτισμού.
 • Εφαρμογές.

Προσθήκη φωτογραφικών μηχανών.

 • Είδη κάμερας.
 • Εφέ κάμερας.
 • Εφαρμογές.

Εκτέλεση απόδοσης

 • Μηχανές απόδοσης
 • Χρήση εργαλείων απόδοσης.
 • Χρήση Render Scene.
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης
 • Εφαρμογή εφέ αποδόσεων.
 • Εφαρμογές.

Εφαρμογή εφέ

 • Δημιουργία ατμοσφαιρικών εφέ.
 • Εργασία με συστήματα σωματιδίων.
 • Χρήση των Space Warp.
 • Προσθήκη υφασμάτων.
 • Εργασία με το Reactor.
 • Δημιουργία και διαχείριση χαρακτήρων
 • Εφαρμογές

Συνεργασία 3dStudioMax με άλλα προγράμματα (Autocad, Photoshop, CorelDraw, Lightwaveκ.λ.π.)

VSecurity2

VoucherTPEmoria

Τεχνικοί Ασφαλείας

safetytechnicians

Κύλιση στην Αρχή