Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες διαθέσιμες λειτουργίες μιας εφαρμογής CADμε σκοπό τη δημιουργία, τη διαχείριση και την επεξεργασία αντικειμένων ή στοιχείων. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν επίσης να τροποποιούν τις ιδιότητες των αντικειμένων αυτών και να εκτελούν ενέργειες σχετικές με εκτυπώσεις και εξαγωγή των δεδομένων. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν ορισμένες από τις πιο προχωρημένες λειτουργίες των εφαρμογών CAD όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές

 Επίπεδο Προαπαιτούμενων Γνώσεων

Δεν απαιτούνται κάποιες προηγούμενες γνώσεις στο αρχιτεκτονικό - μηχανολογικό σχέδιο. Επιθυμητή η γνώση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ

Αριθμός ωρών εκπαίδευσης: 30

Συνοπτική Περιγραφή Σεμιναρίου

 • Άνοιγμα (και κλείσιμο) μιας εφαρμογής CAD.
 • Άνοιγμα ενός, περισσοτέρων σχεδίων.
 • Δημιουργία ενός νέου σχεδίου.
 • Καθορισμός σχεδιαστικών μονάδων μετρικό σύστημα (metric), αγγλοσαξονικό σύστημα (imperial).
 • Καθορισμός ορίων σχεδίου/κανάβου (drawing limits)
 • Καθορισμός, εμφάνιση κανάβου (grid) και ενεργοποίηση βηματικής έλξης (snap).
 • Δημιουργία σχεδίου βασισμένου σε υπάρχον πρότυπο.
 • Αποθήκευση σχεδίου ως πρότυπο.
 • Αποθήκευση σχεδίου σε συγκεκριμένη τοποθεσία στο δίσκο.
 • Αποθήκευση σχεδίου με άλλο όνομα.
 • Εναλλαγή μεταξύ ανοικτών σχεδίων.
 • Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών εργαλείων.
 • Κλείσιμο ενός σχεδίου.
 • Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας.
 • Χρήση εργαλείων μεγέθυνσης / σμίκρυνσης προβολής (zoom).
 • Δημιουργία ονομασμένων/αποθ ηκευμένων όψεων/προβολών, ορισμός και ανάκλησή τους.
 • Χρήση του εργαλείου μετακίνησης (pan tool).
 • Χρήση των εργαλείων επανασχεδίασης (redraw) και επαναδημιουργίας / ενημέρωσης (regen/update).
 • Δημιουργία στρώσεων / επιπέδων (layers/levels) και ορισμός ιδιοτήτων.
 • Μεταβολή των ιδιοτήτων μιας στρώσης / ενός επιπέδου.
 • Καθορισμός ενεργής / τρέχουσας στρώσης / επιπέδου.
 • Μεταβολή κατάστασης στρώσης / επιπέδου : ορατό (on), μη ορατό (off), παγωμένο (freeze), ξεπαγωμένο (thaw), κλειδωμένο (lock), ξεκλείδωτο (unlock).
 • Εξαγωγή σχεδίου σε άλλη μορφή αρχείου: .dxf, .dwg, .wmf, .dwf/.pdf
 • Εισαγωγή ενός αρχείου τύπου .dxf, .dwf σε ένα σχέδιο.
 • Εφαρμογή συστήματος συντεταγμένων: απόλυτες, σχετικές, ορθογώνιες, πολικές συντεταγμένες.
 • Σχεδίαση γραμμής, ορθογωνίου, πολύγραμμου (polyline/smartline).
 • Σχεδίαση τόξου, πολυγώνου, κύκλου, έλλειψης, δακτυλίου (donut).
 • Σχεδίαση καμπύλης παρεμβολής / σημείων (spline/point curve).
 • Δημιουργία διαγράμμισης (hatch).
 • Διαίρεση αντικειμένων σε ίσα τμήματα ή ίσες αποστάσεις.
 • Χρήση εργαλείων έλξης σε αντικείμενα (osnap - snapping tools).
 • Επιλογή ενός - πολλών αντικειμένων.
 • Χρήση εργαλείων επιλογής: ορθογώνιο επιλογής, γραμμή επιλογής (window/fence).
 • Χρήση λαβών (grips / handles).
 • Επιλογή με βάση την ιδιότητα ή τη στρώση / επίπεδο.
 • Αντιγραφή αντικειμένων εντός του ίδιου σχεδίου, μεταξύ σχεδίων, σαν μεμονωμένα αντικείμενα, σαν μπλοκ.
 • Μετακίνηση αντικειμένων εντός του ίδιου σχεδίου, μεταξύ σχεδίων.
 • Διαγραφή αντικειμένων.
 • Περιστροφή αντικειμένων.
 • Αλλαγή κλίμακας αντικειμένων.
 • Κατοπτρισμός (mirror) αντικειμένων
 • Τέντωμα (stretch) αντικειμένων
 • Παράλληλη μετατόπιση/αντιγραφή (offset / copy parallel) αντικειμένων.
 • Δημιουργία πολλαπλής αναπαραγωγής (arrays/patterns) αντικειμένων.
 • Ξάκρισμα/ψαλίδισμα (trim) αντικειμένων με τη χρήση άλλων αντικειμένων.
 • Διάσπαση (break)/επιμέρους διαγραφή αντικειμένων.
 • Διάλυση (explode) σύνθετων αντικειμένων στα απλούστερά τους συνθετικά.
 • Επέκταση (extend), επιμήκυνση αντικειμένων.
 • Εφαρμογή πλαγιότμησης (chamfer).
 • Εφαρμογή στρογγύλευσης (fillet).
 • Επεξεργασία πολυγράμμων/σύνθετων αντικειμένων.
 • Μετατροπή αντικειμένων σε πολύγραμμα/ σύνθετα αντικείμενα.
 • Μέτρηση αποστάσεων, γωνιών. Μέτρηση εμβαδών.
 • Αλλαγή των ιδιοτήτων στρώσης/επιπέδου αντικειμένων.
 • Ταίριασμα ιδιοτήτων μεταξύ αντικειμένων.
 • Καθορισμός, αλλαγή τύπου/στυλ γραμμής (linetype/linestyle), πάχους γραμμής (lineweightκαι χρώματος αντικειμένων.
 • Εισαγωγή, επεξεργασία κειμένου.
 • Δημιουργία, καθορισμός, επεξεργασία στυλ κειμένου (text styles)
 • Αλλαγή στυλ, γραμματοσειράς σε αντικείμενα κειμένου.
 • Προσθήκη διαστάσεων (dimensions).
 • Δημιουργία, καθορισμός, επεξεργασία στυλ διαστάσεων.
 • Αλλαγή στυλ, γραμματοσειράς σε αντικείμενα διαστάσεων .
 • Εισαγωγή γεωμετρικής ανοχής.
 • Δημιουργία μπλοκ / κελυφών (blocks / cells).
 • Εισαγωγή μπλοκ / κελυφών σε σχέδιο.
 • Δημιουργία "αποθηκευμένου" μπλοκ (wblock).
 • Δημιουργία βιβλιοθήκης συμβόλων (cell library / DesignCenter Blocks).
 • Δημιουργία, επεξεργασία χαρακτηριστικών (attributes / tags) μπλοκ / κελυφών.
 • Εισαγωγή αντικειμένων, αρχείων από βιβλιοθήκη.
 • Εξαγωγή χαρακτηριστικών μπλοκ / κελυφών για τη δημιουργία λίστας μερών / εξαρτημάτων (parts list).
 • Ενσωμάτωση / σύνδεση (embed / link) αρχείου και εμφάνισή του σαν ένα αντικείμενο.
 • Προσθήκη υπερσύνδεσης σε αντικείμενο.
 • Διαχείριση του χώρου μοντέλου (model space / design model) και του χώρου χαρτιού (paper space / sheet model).
 • Δημιουργία, χρήση και τροποποίηση των διατάξεων εκτύπωσης (layouts / sheet models).
 • Δημιουργία, διαχέιριση και αλλαγή κλίμακας διαφορετικών παραθύρων απεικόνισης (viewports / views).
 • Προσθήκη υπομνήματος σχεδίου (title blocks.
 • Επιλογή εκτυπωτή / σχεδιογράφου.
 • Προσθήκη και χρήση στυλ εκτύπωσης (plot style table / pen table).
 • Εκτύπωση ολόκληρου, τμήματος ενός σχεδίου υπό κλίμακα, προσαρμογή σε μέγεθος σελίδας.
   

Τελευταία Νέα